YARATICI DÜŞÜNME PROGRAMI

Çocuk Üniversitesi kapsamda verilecek üç temel dersten bir diğeri YARATICI DÜŞÜNMEDİR. Toplumların bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerledikleri çağımızda yetiştirilmek istenen bireylerin nitelikleri de değişmiştir. Bu nedenle değişen ihtiyaçları karşılayacak, değişikliklere uyum sağlayacak, sorun çözecek bireyleri yetiştirebilmek için y a r t ı c ı l ı ğ ı n geliştirilmesi günümüzde bir zaruret halini almıştır.

Bu program ile öğrencilere;

 •   Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat yaratmak,
 •   Sorunlara duyarlılık kazandırmak,
 •   İnsanlık yararına ulaşılması gereken hedeflerin belirlenmesinin önemini vurgulamak,
 •   Risk almaktan kaçınma ve yanlış yapmaktan korkma duygusunun güvenli ortamda azalmasını sağlamak,
 •   Öğrencilerin mükemmel olma eğilimlerini olumlu alana yönlendirmek,
 •   Yaratıcı düşüncelerin üretilebilmesinde sistemli bir çalışmanın gerekliliğini vurgulamak,
 •   Çevreye duyarlılığı arttırmak,
 •   Düşüncedeki akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirmenin önemini kavratmak

hedeflenmektedir.

Yaratıcılık Eğitimi Neden Gerekli ve Önemlidir?

 •   Yaratıcılık eğitimini almak öğrencilere;
 •   Fırsatları farkına varma ve bunlardan yararlanma,
 •   Karşılaşılan sorunlara yeni çözüm yolları bulma,
 •   Araştırma ve deney yapma
 •   Eğitimle merak duygularının harekete geçirilmesi sonucu çok yönlü düşünme,
 •   Duygu ve düşünceleri farklı yollarla akıcı bir şekilde ifade edebilme,
 •   Esnek düşünme
 •   Özgün düşünme
 •   Özgün, yeni yaşantıları cesaretle deneme

Ayrıca, yaratıcılık eğitimi;

 •   Öğrenmeyi eğlence haline getirerek, bireyin öğrenmeye karşı  o l u m l u   t u t u m  geliştirmesi,
 •   Bireyin yeni durumlara  u y u m  gösterecek becerilerle donanması,
 •   Bireyin kuvvetli benlik kavramına sahip olmasına yol açtığı için,  k i ş i l i k  gelişimine de neden olması,
 •   Bireye kendini gerçekleştirme imkânı sağladığı için,  onun d u y g u s a l açıdan da gelişmesine yarar sağlaması, 
 •   Bireye Y a r a t ı c ı  S o r u n Ç ö z m e  becerisi kazandırdığı için, onun  üretken düşünmesinin yanında rasyonel  düşünmesinin gelişmesine de yardımcı olması

bakımlarından da önemlidir.

Yaratıcı Düşünme Dersi Öğretim Programı

Yaratıcı Düşünme Dersi Öğretim Programı ile yaratıcılığın dört boyutu olan Akıcılık (Üretilen düşünme sayısı), Esneklik (Düşüncelerin gruplandırılabileceği sınıf sayısı), Özgünlük (Kimsenin aklına gelmeyecek düşüncelerin üretilmesi) ve Zenginleştirme  - Ayrıntılandırma (Düşüncelere ayrıntıların eklenmesi) ile ilgili beceriler çeşitli etkinlikler aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca bu programda beyin fırtınası, yaratıcı sorun çözme, geleceğe yönelik sorun çözme, SCAMPER, SYNECTICS vb. gibi yaratıcılıkla ilgili birçok teknik de öğretilmektedir.